Átalakuló Wekerlei Közösségi Szövetkezet (ÁWK Szövetkezet)

Adatkezelési tájékoztató

A tájékoztató célja az ÁWK Szövetkezet ügyfelei és partnerei tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően.

A Szövetkezet, mint adatkezelő a hatályos jogszabályokkal összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait betartva végzi a személyes adatok kezelését. Figyelembe veszi a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje, és az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő: ÁWK Szövetkezet

Székhely: 1192 Budapest, Nádasdy u. 1.

Adószám: 26772963-1-43

Cégjegyzékszám: 01-02-054586

e-mail: awkszovetkezet@gmail.com

Honlap: www.kozoshely.hu

A személyes adatok kezelésére vonatkozó irányelvek

A Szövetkezet az adatokat mindig az érintettek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű, online vagy papíralapú hozzájárulása alapján kezeli. A hozzájárulásokat jelszóval védett vagy más, illetéktelenek számára nem hozzáférhető formában tárolja. A Szövetkezet érzékeny személyes adatokat és 18 éven aluli gyermek személyes adatait nem kezeli. Az adatokat a Szövetkezet kizárólag kapcsolattartásra használja. Az adatokat harmadik félnek (kivéve, ha erre külön felhatalmazást kap), illetve a nyilvánosságnak nem teszi hozzáférhetővé, és megteszi a szükséges intézkedéseket adatvédelmi incidens elkerülésére. Ha az érintett kéri adatai törlését, azt haladéktalanul megtesszük. Az adatkezelés jogszerűségét az adatkezelő a tevékenysége minden fázisában vizsgálja, csak olyan adatot és addig kezel, amelynek célját, jogalapját igazolni tudja.

A személyes adatok kezelésére az adatkezelőnél a jogszabályok értelmében kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:

1. ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,

2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,

3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,

4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,

5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az adatkezelő weboldalán és Facebook oldalán megosztott Google űrlapon keresztül fogad megrendeléseket. A vásárlók magánszemélyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. A megrendelés során az adatkezelő a kapcsolattartás érdekében a vásárló nevét, e-mail címét kéri el. A vásárló kapcsolattartás céljából megadhatja telefonszámát is. Az adatkezelés jogalapja az érintett (a vásárló) hozzájárulása. Az űrlapon megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig tároljuk. Amennyiben az érintett a hozzájárulást visszavonja, ezen kérésnek haladéktalanul eleget teszünk. Amennyiben a vásárló banki utalást választ, az adatkezelő díjbekérőt és számlát állít ki, amelyhez kezelnie szükséges a vásárló nevét, lakcímét.

Az adatkezelő az általa forgalmazott termékek ellenértékéről nyugtát, vagy számlát állít ki. A nyugta nem tartalmaz személyes adatokat. A számla az érintett nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja tehát jogi kötelezettség teljesítése. A számlán szereplő személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvényben rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve 8 évig tárolja.

Az adatkezelő munkája során alvállalkozókkal, beszállítókkal és szolgáltatókkal is szerződéses viszonyban állhat: a szerződés és a kapcsolattartás érdekében szükséges lehet személyes adatok kezelése. Ez esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, jogi személy kapcsolattartójának személyes adatai kapcsán az érintett kifejezett, előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása. A kapcsolattartáshoz szükséges e-mail címeket, telefonszámokat a szerződés megszűnéséig, a szerződésben és a számlán szereplő személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvényben rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve 8 évig tárolja.  

Az adatkezelő alkalmanként rendezvényein fotó-, vagy videófelvételeket készít ügyfeleiről, partnereiről, vásárlóiról. Amennyiben a felvételen felismerhető magánszemély látható, a felvétel elkészítésére és felhasználására – az adatkezelő weboldalán, közösségi oldalain, vagy egyéb megjelenései kapcsán – kizárólag az érintett (18 éven aluli személy esetében a törvényes képviselő) írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló, előzetes, önkéntes hozzájárulásával kerül sor. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Amennyiben az érintett a hozzájárulást visszavonja és kéri a felvétel felhasználásának megszüntetését, esetleg a felvétel törlését, az adatkezelő ezen kérésnek haladéktalanul eleget tesz.

Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés során az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás. Megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján – kötelező. Az adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, ennek alapján a személyes adatokat is ezen időtartam alatt kezeli.

Az adatkezelés biztonsága:

Az adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és fenntartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatok tárolása

A személyes adatok tárolására a Google online fájltároló szolgáltatását vesszük igénybe.

Az adatkezeléssel érintettek jogai:

Átlátható tájékoztatás: Jelen Adatkezelési Tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson az adatkezelőnél alkalmazott adatkezelési tevékenységről.

Hozzáférési jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés célja,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.

Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő – ezen kérelem alapján – köteles törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
 • az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog: Érintett jogosult kérni, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:

 • vitatja az adatok pontosságát,
 • jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését.

Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.

Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz az adatvédelmi jogokról.

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

A tájékoztató hatályos: 2021.01.24-től visszavonásig.